TINGIMUSED

REISIJA INFO

 

1. Üldist

1.1. Käesolev dokument reguleerib Kliendi, Lux Charter OÜ (ettevõtte) ja ettevõtte Bussijuhi ning Tellija õigused ja kohustused Tellimusreisi puhul.

1.2. Määratlused:

1.2.1  „Lux Charter” on  Lux Charter OÜ, registrikood 14371875, asukohaga Odra 16, 10144 Tallinn.

1.2.2. Hinnapäring – isiku poolt ettevõttele saadetud päring Tellimusreisi osutamise võimaluse, aja ja tingimuste kohta.

1.2.3. Ajakava – Tellimusreisi marsruudi, vahepeatuste, sihtpunkti, saabumis- ja väljumisaegade kirjeldus, mis on Kinnitatud tellimuse osa.

1.2.4. Hinnapakkumus – hinnapäringule ettevõtte poolt saadetud vastus, milles sisalduvad hind, tähtaeg ning muud täpsustavad tingimused (nt praamipiletid, majutus).

1.2.5. Tellimus – hinnapäringu teinud isiku poolt saadetud positiivne vastus hinnapakkumusele.

1.2.6. Kinnitatud tellimus – ettevõtte poolt võetud kirjalikult kinnitatud kohustus osutada Tellijale Tellimusreis Hinnapakkumuses sätestatud tingimustel.

1.2.7. Tellija – isik, kes sõlmib ettevõttega lepingu ja omandab kohustuse Kinnitatud tellimuse alusel tasuda.

1.2.8. Klient – isik, keda veetakse ettevõtte ja Tellija vahel sõlmitud Lepingu (Kinnitatud tellimuse) alusel.

1.2.9. Reisija – on füüsiline isik, keda veetakse sõlmitud reisijaveolepingu alusel.

1.2.10. Tellimusreis – Kinnitatud tellimuse alusel ettevõtte poolt osutatav reisijateveoteenus Klientide vedamiseks bussidega vastavalt Ajakavale.

 

2. Klient

2.1. Klient ei saa ühepoolselt muuta Kinnitatud tellimuses sätestatud tingimusi.

2.2. Klient peab pidama kinni Tellimusreisi Ajakavast ja arvestama, et juhul, kui ta ei jõua Tellimusreisi teenindavasse bussi kokkulepitud ajaks, on Bussijuhil õigus kokkuleppel Tellijaga otsustada, kas oodata Klienti või jätta Klient maha.

2.3. Klient peab enne sõidu alustamist kinnitama turvavöö.

2.4. Klient peab bussis viibides täitma bussijuhi korraldusi, mis puudutavad sõidu ja teiste Klientide ohutust.

2.5. Klient ei tohi bussis tarvitada alkoholi ja suitsetada.

2.6. Klient ei tohi segada sõidu ajal bussijuhti.

2.7. Klient ei tohi seista sõidu ajal püsti, v.a seisukohtade olemasolul.

2.8. Klient ei tohi sõidu ajal tarvitada jooke lahtisest topsist.

2.9. Klient ei tohi kahjustada bussi sisustust ja kasutada seda mitteotstarbekohaselt.

2.10. Klient peab esitama oma pagasi vedamiseks sellisel kujul, et see ei põhjustaks teiste Klientide pagasi kaotsiminekut ega kahjustumist ning bussi pagasiruumi kahjustamist. Bussi pagasiruumis ja salongis ei ole lubatud vedada keelatud pagasit ja käsipagasit, mis sisaldavad keelatud pagasiks liigituvaid aineid ja esemeid: radioaktiivseid, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikke, lehkavaid ja määrivaid aineid, samuti bussi määrivaid või kahjustavaid aineid ja esemeid.

2.11. Klient vastutab oma pagasi sisu eest.

2.12. Kliendid võivad loobuda Tellimusreisi kasutamisest. Loobumise korral säilivad Ettevõttel Kinnitatud tellimusest tulenevad õigused.

 

3. Bussijuht

3.1. Bussijuht võib keelduda sõidu alustamisest või jätkamisest juhul, kui:

3.1.1. Kliendid ei kinnita turvavöösid;

3.1.2. Kliendid segavad bussijuhti;

3.1.3. Kliendid suitsetavad või tarvitavad bussisalongis jooke lahtisest topsist või alkoholi;

3.1.4. Kliendid lõhuvad või muul moel kahjustavad bussi;

3.1.5. Kliendid ohustavad sõidu ja teiste Klientide ohutust ja/või ei täida bussijuhi korraldusi, mis puudutavad sõidu ja teiste Klientide ohutust;

3.2. Bussijuhil on õigus otsustada kiireima ja lühima marsruudi kasuks ja mitte kinni pidada Ajakavas kokkulepitud marsruudist, kui ohtu satub õigeaegne (Ajakava järgne) sihtkohta jõudmine. Bussijuht peab teavitama Kliente sellistest muudatustest Ajakavas.

 

4. Ettevõte

4.1. Ettevõte peab tagama kokkulepitud ajal ja kohas tehniliselt korras, puhta ja juhiga (juhtidega) bussi vastavalt Kinnitatud tellimuses sätestatud tingimustele.

4.2. Ettevõte peab Kinnitatud tellimuse täitmisele eelneval tööpäeval edastama Tellijale bussi registreerimisnumbri, bussijuhi nime ning telefoninumbri.

4.3. Ettevõte peab bussi tehnilise rikke korral Tellimusreisi täitmise ajal tegema kõik endast oleneva rikke kõrvaldamiseks ja Tellimusreisi jätkamiseks. Vajadusel peab Ettevõte asendama tehniliselt mittekorras bussi vähemalt samaväärses korras bussiga.

4.4. Ettevõte ei võta endale vastutust võimalike kahjude eest, mis tekkisid või võivad tekkida Kliendil seoses Ajakavast mittekinnipidamisega Ettevõttest mitteolenevatel põhjustel, s.h Klientide tõttu Tellimusreisi ajal toimunud viivitustega.

4.5. Ettevõttel on õigus katkestada Tellimusreisi osutamine ja/või nõuda Tellijalt tekitatud kahjude hüvitamist, kui Kliendid, kellele Tellimusreisi teenust osutatakse, ei täida p-s 2 sätestatud nõudeid.

 

5. Tellija

5.1. Tellija peab Tellimusreisi eest tasuma vastavalt Kinnitatud tellimuses kokku lepitud tingimustele ning Ettevõtte poole esitatud arvetele.

5.2. Tellija peab hüvitama Ettevõttele Klientide poolt Tellimusreisi ajal bussile tekitatud kahju.

5.3. Kui Kinnitatud tellimuses ei ole kokku lepitud teisiti, peab Tellija tasuma täiendavate kulude (laevapiletid, teemaksud, parkimine, majutus jms.) eest.

5.4. Kui Kinnitatud tellimuses ei ole kokku lepitud teisiti, on Tellijal õigus Kinnitatud tellimus annulleerida ilma sanktsioonideta 3 tööpäeva enne planeeritud Tellimusreisi algust juhul.

 

6. Bussi kasutamise ajalised piirangud

6.1. Reisija(te)l on õigus kasutada bussi ööpäevas 1 juhiga kuni 10h, mis sisaldab sõiduaega kuni 9h. Kahe juhiga on õigus kasutada bussi ööpäevas kuni 20h, mis sisaldab sõiduaega kuni 18h;

6.2. Bussi kasutamisel tuleb juhinduda/arvestada bussijuhile kehtestatud vaheaegadest ning puhkeajast, mis tulenevad Euroopa Liidu direktiivist 561/2006:

6.2.1. Pärast nelja ja poole tunnist sõiduperioodi peab juht tegema vähemalt 45 minutilise katkematu vaheaja, kui ta ei alusta puhkeperioodi. Nimetatud vaheaja asemel võib olla vähemalt 15 minuti pikkune vaheaeg, millele järgneb vähemalt 30 minuti pikkune vaheaeg, mõlemad on sobitatud sõiduaja suhtes nii, et need toimuksid nelja ja poole tunnise sõiduperioodi jooksul.

6.2.2. Bussijuhi ööpäevane katkematu puhkeperiood peab olema vähemalt 11 tunnine. Seda regulaarset ööpäevast puhkeperioodi võib aga jaotada ka kahte ossa, kusjuures esimene osa peab hõlmama vähemalt kolmetunnist katkematut ajavahemikku ja teine osa vähemalt üheksatunnist katkematut ajavahemikku

6.3. Sõidu kestvust arvutatakse 0,5 tunnilise täpsusega. Aeg alla 0,5 tunni arvestatakse nagu 0,5 tundi ja üle 0,5 tunni nagu 1 tund.

 

MÜÜGITINGIMUSED

 

1. Reisijaveoteenuse tellimine toimub alljärgnevalt:

1.1. Tellija esitab hinnapäringu. (Tellimusreisi kodulehel asuvalt vormilt, e-posti teel, faksiga);

1.2. Lux Charter Tellimusreis (edaspidi LC) edastab hinnapäringule vastuse (e-posti, faksi teel);

1.3. Tellija esitab Tellimuse, millega kinnitab Lux Charter poolse hinnapakkumise;

1.4. Lux Charter OÜ saadab ühe tööpäeva jooksul Tellijale tellimuse kinnituse. Tellimuse kinnitusega loetakse reisijaveoleping sõlmituks;

1.5. Tellijal on õigus esitada koheselt tellimus, ilma hinnapäringut esitamata. Tellimus peab vastama kehtestatud nõuetele.

 

2. Esitatavad nõuded hinnapäringule

2.1. Hinnapäring esitatakse kirjalikus vormis. Hinnapäring peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni:

2.2. Planeeritava sõidu alguskuupäev, kellaaeg ja aadress (lähtekoht);

2.3. Planeeritava sõidu lõppkuupäev, kellaaeg ja aadress (sihtkoht);

2.4. sõidumarsruut (iga päeva kohta eraldi koos kellaaegade ja sihtkohtadega);

2.5. reisijate arv;

2.6. Tellija andmed (ettevõtte/isiku nimi, asukoht/elukoht, telefon ja e-posti aadress, kontaktisik);

2.7. muu info mida hinnapäringu esitaja peab oluliseks.

 

3. Hind

3.1. Hinnapakkumises toodud hinnad sisaldavad: bussirenti, bussijuhi töötasu ning päevarahasid, kütust;

3.2. Hinnale lisanduvad: juhi majutuskulud, praami- ja laevapiletid, teede- ja sillamaksud, parkimised, ökoloogiatasud jms kulud;

3.3. Lux Charter jätab endale õiguse kinnitatud Tellimuse hinda suurendada teavitades sellest Tellijat vähemalt 14 kalendripäeva enne teenuse osutamise algust, järgnevate asjaolude ilmnemisel:

3.3.1 osutatava teenusega otseselt seotud maksude, lõivude ja teenustasude suurenemisel, kui need mõjutavad teenuse hinda;

3.3.2 transpordi ja kütusehindade suurenemisel, mis ei allu Lux Charteri kontrollile ja mida tellimust kinnitades ei olnud võimalik ette näha.

 

4. Arveldamine

4.1. Tellija on kohustatud tasuma arve arvel toodud kuupäevaks.

4.2. Tähtaegselt tasumata summalt on Lux Charteril õigus nõuda viivist 0,3% iga viivitatud päeva eest.

4.3. Tellijal on võimalik tasuda sõidu eest järgmiselt: ülekandega või sularahas.

 

5. Tellimuse tühistamine Tellijal on õigus tema poolt tehtud tellimus tühistada või muuta teatades sellest Täitjale kirjalikult ette 3 (kolm) kalendripäeva arvates teenuse osutamisele eelnevast päevast. Telefoni teel tellimusi ei ole võimalik muuta ega annulleerida.

5.1. Juhul, kui Tellija rikub punktis 1 toodud tähtaegu, on Täitjal õigus nõuda Tellijalt kahjutasu tasumist alljärgnevalt: sisevedude korral 25% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub 2 päeva enne planeeritud veoteenuse osutamist; 50% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub 1 päev enne planeeritud veoteenuse osutamist; 100% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub planeeritud veoteenuse osutamise päeval.

5.2. Annulleerimistasud kohustub Tellija tasuma 7 (seitsme) päeva jooksul alates sellekohase nõude väljastamise kuupäevast.

 

ANNULLEERIMISTINGIMUSED

 

Tellijal on õigus tema poolt tehtud tellimust tühistada või muuta teatades sellest Täitjale kirjalikult ette 3 (kolm) kalendripäeva arvates teenuse osutamisele eelnevast päevast. Telefoni teel ei ole tellimusi võimalik muuta ega annulleerida.

Juhul, kui Tellija rikub eeltoodud punktis toodud tähtaegu, on Lux Charteril õigus nõuda Tellijalt kahjutasu tasumist alljärgnevalt:

25% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub 3 (kolm) päeva enne planeeritud veoteenuse osutamist;

50% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub 2 (kaks) päeva enne planeeritud veoteenuse osutamist;

100% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub 1 (üks) päev enne planeeritud veoteenuse osutamise päeva või samal päeval.

 

Annulleerimistasud kohustub Tellija tasuma 7 (seitsme) päeva jooksul alates sellekohase nõude väljastamise kuupäevast.